På Sporet: Aktivering av forkunnskaper

Som ledd i arbeidet med tidlig innsats skal norske skoler fra og med skoleåret 2018/2019 sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn «[…] som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd….» (Opplæringslova § 1- 4). 

Diskuter i par eller små grupper hva dere tenker intensiv opplæring er for elever på 1- 4 trinn.