Bruk av pakken: På sporet - tidlige intensive tiltak

Her er informasjon om “På sporet- tidlige intensive tiltak” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

Forberedelse: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdelinger. Se informasjon under om hva som bør være gjort klart før dere møtes, og se gjennom de ulike elementene i økten dere skal arbeide med. Merk spesielt om det er informasjon eller vedlegg som bør deles med lærerne i forkant, og hvilke oppgave(r) som ligger i økten. 

Målgruppe:  

“På sporet-tidlige intensive tiltak” er fagovergripende og er retta mot alle lærere som underviser på barnetrinn, spesielt begynneropplæring.   

Organisering: 

Pakken består av i alt 5 økter. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd.  

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: Kompetansutviklingspakken er delt opp i fem økter; Introduksjon, ABC, Les, Skriv og Forstå. Det anbefales å gå gjennom øktene i denne rekkefølgen og det er avgjørende å se alle øktene i sammenheng. 

Økt 1 – Introduksjon 

Denne økta presenterer en introduksjonsfilm og innføring av «På sporet». I tillegg skal lærerne lese en fagtekst, "Tidlige tiltak". Husk å ta en utskrift av fagteksten på forhånd dersom dere vil ha den i papirform. 

Økt 2 – ABC 

I denne ABC.økta er det en praktisk fagfilm om læringsspillet GraphoGame,  

Under fagfilmen ABC skal lærerne legge merke til hva slags pedagogiske tilnærming læreren må ha når elever spiller. Ha gjerne noe å notere på i nærheten. 

Økt 3 – Les 

I denne økta er det en praktisk fagfilm om økten Les, som viser hvordan du kan legge til rette for veiledet lesing.

Under fagfilmen Les skal lærerne notere tre momenter som var overraskende eller viktig. De kan notere på ark eller digitalt. I etterkant diskuterer lærerne momentene med hverandre. 

Økt 4 – Skriv 

I økta Skriv er det en praktisk fagfilm om hvordan lærerne kan legge til rette for arbeid med å styrke elevenes kobling av lyd og bokstav gjennom skriving. 

Under fagfilmen "Skriv"skal lærerne notere tre momenter som var overraskende eller viktig. De kan notere på ark eller digitalt. I etterkant diskuterer lærerne momentene med hverandre 

Økt 5 – Forstå 

Økta presenterer hvordan en jobber med forstå-økten i På sporet. Dette vises gjennom en praktisk fagfilm.  

Lærerne skal under filmen tenke over hvordan de kan bruke høytlesing for elever og hvordan de kan legge til rette for at elevene skal kunne ta i bruk forståelsesstrategier. 

Forankring i Opplæringsloven: 

Som ledd i arbeidet med tidlig innsats skal norske skoler fra og med skoleåret 2018/2019 sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn «(…) som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eine undervisning.» (Opplæringslova § 14). 

Overordnet del:  

Grunnleggende ferdigheter: Utvikling av de grunnleggende ferdighetene har betydning gjennom hele opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte faglige tekster. 

Formålet med opplæringa: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 

Undervisning og tilpasset opplæring: Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. 

Kobling til andre ressurser: 

Denne kompetansepakken bør ses i sammenheng med ressursene fra På sporet-prosjektet. 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er rettledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpassinger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppen. 

«På sporet» er gjerne en del av et større satsingsområde, og det kan derfor være hensiktsmessig å gjennomgå øktene i et raskere tempo enn det som vanligvis blir anbefalt.  

Dei fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor å gjennomføre om lag ei økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtida. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelinga i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av ei ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsdeling. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». 

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper. 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken 

Denne pakka er laget av følgende fagpersoner fra Lesesenteret, Bente Rigmor Walgermo, Uppstad, Per Henning, Birkedal, Inga Kjerstin og Refvik, Linda.