Bilde av et spørsmålstegn

Å være lese- og skrivelærer

Når vi skal arbeide med elevenes læring og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet i fagene, må vi arbeide med språk. Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for all læring.

I denne kompetanseutviklingspakken er målsettingen å bygge en felles forståelse av hva som ligger i begrepet grunnleggende ferdighet og hva det innebærer å være lese- og skrivelærer i egne fag. Vi vil også se nærmere på hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. Pakken er ment som et startpunkt for det videre arbeidet med andre pakker i Språkløyper. Før en går videre i Språkløyper er det anbefalt  at deltakerene setter av tid til analyse av eksisterende praksis på skolen og valg av utviklingsområder. I pakken er det satt av en egen økt til dette arbeidet.

Sentrale spørsmål

  • Hvorfor er lesing og skriving så viktig for å mestre livet?
  • Hva vil det si å være lese- og skrivelærer i fag?
  • Hva betyr lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i fag?
  • Hvordan kan vi lære og utvikle oss ved å snakke sammen?
  • Hvordan er min egen og skolens praksis med lesing og skriving?
  • Hva ønsker vi å utvikle videre?

 

Faglige bidrag: Ingeborg M. Berge, Unni Fuglestad, Toril Frafjord Hoem, Morten Njå og Marit Aasen fra Lesesenteret og Trude Kringstad, Vibeke Lorentzen, Marthe Lønnum og Peter Mørk fra Skrivesenteret.

Å være lese- og skrivelærer i fag

Målet for økta er å få en felles forståelse av hva som menes med grunnleggende ferdigheter og få økt bevissthet om hva som kjennetegner lesing og skriving i eget fag.

80 min

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

Målet for økta er å se på hvordan lærere kan lære sammen. Hvordan kan vi utvikle kvalitet i måten vi samarbeider og samtaler på?

60 min

Kartlegging av egen og skolens praksis

Målet for denne økta er å sette i gang refleksjoner rundt eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringen ved skolen. Dette arbeidet skal munne ut i valg av utviklingsområder.

55 min