Gruppediskusjon og oppsummering: Kartlegging av egen og skolens praksis

Når dere nå har fylt ut kartleggingsskjemaet hver for dere, går dere i grupper på tre til fem. På gruppene går dere gjennom skjemaet og begrunner hvorfor dere har vurdert spørsmålene slik dere har gjort. Det er ikke et mål at dere kommer fram til en enighet, men at skolens praksis løftes fram og synliggjøres gjennom diskusjonene.

På grunnlag av diskusjonene formulerer dere tre områder knyttet til lesing og skriving som dere mener det er viktig for skolen å utvikle. Forslagene til utviklingsområder skrives på tre Post-IT-lapper og brukes som utgangspunkt for oppsummering i plenum.