Refleksjonsoppgave: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

Så hvordan kan vi sette utforskende samtaler på dagsorden på vår skole?

 

Notat til presentasjon:

Så korleis kan ein setja utforskande samtalar på dagsorden på eigen skule? Her er tre forslag til refleksjonsoppgåver. Start gjerne med individuell tenkeskriving eller samtale i par i eit par minutt: er der element i filmen me kjenner oss igjen i? Deretter kan ein diskutera i gruppe med utgangspunkt i ordskya om omgrep ein la spesielt merke til i filmen og vil ta med seg, og/eller diskutere erfaringar ein har med å sjå på relevante data på ein kritisk undersøkande måte. Relevante data kan vera elevdata som prøve- og kartleggingsresultat eller elevtekstar. Det kan vera undervisningsopplegg, prøver, oppgåveformuleringar, lese- og skrivebestillingar, arbeids- og lekseplanar.