Kartlegging av egen og skolens praksis

Kartlegging av praksis har som hensikt å sette i gang refleksjoner rundt eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa ved skolen. Dette er et viktig ledd i det å forankre arbeidet med Språkløyper i personalet. Kartleggingen kan også være en inngang til det å velge utviklingsområder skolen skal satse på i det videre arbeidet.

Individuell utfylling av kartleggingsskjema (5 min):

Spørsmålene ber deg ta stilling til hva du mener kjennetegner skolens lese- og skriveopplæringspraksis. Sett ring rundt tallet du mener er representativt. Svarene graderes fra 1 til 6, der 1 betyr i liten grad og 6 i stor grad.

Gruppediskusjon (25 min):

Når dere har fylt ut kartleggingsskjemaet individuelt, går dere i grupper på tre til fem personer. På gruppene går dere gjennom skjemaet og begrunner hvorfor dere har svart som dere har gjort. Det er ikke et mål å komme fram til en felles enighet, men at skolens praksis løftes fram og synliggjøres gjennom diskusjonene. På grunnlag av diskusjonene formulerer dere tre områder knyttet til lesing og skriving som dere mener det er viktig for skolen å videreutvikle. Forslagene til utviklingsområder skrives på tre post-it-lapper.

Oppsummering i plenum (10 min):

Oppsummer i plenum hva gruppene har skrevet på lappene. Hvilke satsningsområder utpeker seg i kollegiet, og hvordan skal disse prioriteres i det videre arbeidet? Her må hver enkelt skole avgjøre hvordan arbeidet med Språkløyper skal integreres i skolens øvrige satsingsområder og møteplaner. Dersom ledergruppa allerede har lagt en plan for hvilken pakke de ønsker å starte med, kan skoleledelsen ta med kartlegging av egen praksis inn i det videre planleggingsarbeidet. 

Image
Faksimile av kartleggingsskjema

Ressurser:

Utdanningsdirektoratet har mange gode ressurser om arbeid med profesjonsfellesskap her: Utvikle praksis sammen