Litterær samtale: Hva er norskfaglige praksiser?

Les teksten ”Løp for livet” av Roy Jacobsen, og samtale så om teksten.

 

Individuelt (5 min): Les teksten og arbeid med teksten på egen hånd. Hva legger du merke til? (Det er ikke meningen at dere skal lage noe didaktisk opplegg til teksten, kun arbeide med den som skjønnlitterær tekst.)

Små grupper (10 min): Alle presenterer det de har lagt merke til. Diskuter teksten.

Plenum (5 min): Samtale om samtalen. Hvordan gikk dere frem - i det individuelle arbeidet og i gruppearbeidet? La dere merke til det samme, eller til ulike ting? Hvordan forløp gruppearbeidet seg? Var dere enige/uenige, tilnærmet dere dere teksten likt eller ulikt, var eventuelle ulikheter med på å endre/nyansere/berike forståelsen deres av teksten?

 

Kommentar: 

I en slik samtale som dere nettopp har gjennomført, vil ulike faglige ståsteder og preferanser, lese- og tilnærmingsmåter kunne komme til syne. Det bidrar til en bevisstgjøring av hvilke fagspesifikke praksiser vi foretrekker eller har blitt en del av - og som også farger vår undervisning. Disse samtalene er en muntlig arbeidsform uten sterke føringer for hva dere skal snakke om eller med eksplisitte vurderingsmål for øye, men som like fullt er en faglig dypt forankret aktivitet. Mange av aktivitetene i norskundervisningen vil likevel ha langt mer spesifikke instruksjoner og være tydeligere koblet til læreplanens kompetansemål og vurderingssituasjoner.