Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Trene for å bli bedre

Tidligere var vi mest opptatt av den tekniske siden ved lese- og skriveopplæringen, men senere har vi også hatt stor oppmerksomhet rettet mot lesing og skriving som redskap for kommunikasjon og læring. Flere forskere i dag er opptatt av at dette går hånd i hånd og er noe som foregår gjennom hele livet. Vi lærer å lese og skrive og vi bruker lesing og skriving for å lære.

Å ha god kompetanse i lesing og skriving er helt nødvendig i dag for å fungere godt i privatlivet så vel som i yrkeslivet. Og skal vi bli gode må vi trene for å bli bedre - akkurat som i en idrettsgren.  

Dess mer elevene skriver og leser, dess bedre blir ferdighetene fordi de utvikler rikere og mer variert ordforråd, tekstkunnskap og evne til å formulere seg skriftlig og muntlig. For å få dypere forståelse i fag må en arbeide med ord og begrep og trene seg på lesing og skriving i alle fag.

Last ned plakat under "Nedlastninger".