Praksiseksempel: Overføringsmøter Saupstad

I Saupstad bydel har man arbeidet aktivt med å sikre en god overgang mellom barnehage og skole. Målet har vært å etablere kontakt mellom pedagoger i skole og barnehage for å skape større forståelse for hverandres virksomhet, faglig utveksling og rutiner for utveksling av informasjon. Informasjonsutveksling mellom skoler og tilhørende barnehager har vært et viktig tiltak for sikre en god sammenheng mellom barnehage og skole.

Image
Lærere sitter rundt pulter i et klasserom

I dette arbeidet har Saupstad utviklet et årshjul som et sentralt verktøy i å skape gode rutiner for overgangsarbeidet. Et viktig element i årshjulet er overføringssamtalene mellom barnehagen og skolen. Dette gjøres ved at skolen kaller inn aktuelle barnehager til overføringsmøte på våren før skolestart. I disse møtene deltar pedagoger og annet personell fra barnehagen som jobber med barna og fra skolen møter de pedagogene som skal jobbe med skolestarterne til høsten. I tillegg deltar spesialpedagog, representant fra SFO og ledelsen ved skolen. Siden bydelen har prioritert at informasjonsutvekslingen primært skal foregå mellom pedagoger i barnehagen og pedagoger på skolen, er det en forutsetning at skolen er tidlig ute med å fastsett hvilke pedagoger som skal jobbe på 1.trinn.

Barnehagen og skolen har sammen utarbeidet et skjema som danner grunnlaget for samtalene i overføringsmøtet. Skjemaet representerer en informasjonsutveksling mellom barnehagen og skolen for det enkelte barn, og det er basert på hva skolen mener er nyttig å få informasjon om, og hva barnehagen har erfart er viktige læringsforutsetninger for barnet.

Med utgangspunkt i skjemaet samtaler deltakerne på overføringsmøtet om hvert enkelt barn som skal starte på skolen. Pedagogene i barnehagen forteller om barna, samtidig som pedagoger i skolen har mulighet til å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Tema for samtalene på overføringsmøtene er dreid mot pedagogiske spørsmål og handler dermed ikke bare om praktiske prosedyrer. Informasjonsutvekslingen dreier seg i hovedsak om barnas språklige og sosiale utvikling. Det legges vekt på barnets sterke sider, men også hvor barnet trenger hjelp og støtte. Lærerne har uttalt at de setter stor pris på å få førstehåndsinformasjon fra pedagogene i barnehagen som jobber direkte med barna fremfor at denne informasjonen blir gitt på ledernivå.

Image
Lærer i midten av en ring med elever. Har på en elg-hånddukke

På bakgrunn av informasjon fra barnehagen setter pedagogene i skolen sammen ulike undervisningsgrupper, kontaktgrupper, ulike språkgrupper og bestemmer hvilke elever som har behov for særskilt norskopplæring. I tillegg har pedagogene også et godt utgangspunkt for å planlegge og tilpasse opplæringen til hvert enkelt barn. Det at barnehagen og skolen sammen har kommet frem til disse punkene gir pedagogene et felles språk som også støtter opp om gjensidig forståelse for sammenhengen mellom barnehagen og skolen. Skolen uttrykker at barnehagen formidler hva barnet mestrer språklig og hvilken læringsstøtte som gir barnet best læringsrammer, og lærerne opplever dette som svært nyttig. Lærerne opplever at informasjonen fra barnehagen er et avgjørende grunnlag for å utforme et godt pedagogisk tilbud som sikrer kontinuitet i læringen hos det enkelte barn og sikrer at begynneropplæringen er tilpasset barnet. Dette er faktorer som er avgjørende for å sikre kontinuitet i læringen hos det enkelte barn. En slik deling av informasjon må alltid være basert på samtykke fra foreldre.

I forkant av overføringsmøtene arrangerer skolen førskoledag der pedagoger og andre personer som skal jobbe med barnet får mulighet til å møte skolestarterne for å bli litt bedre kjent. Det legges opp til en besøksdag for barn og foreldre, hvor barna får møte kontaktlærer og rektor, får innblikk i skolens fysiske utforming, og samtidig treffer fremtidige medelever. På førskoledagen blir det tatt bilde av barna slik at skolen har mulighet til å knytte bildet opp mot skjemaet i overføringsmøtene. Det er viktig å presisere at skolen har like overføringsrutiner for alle barn uansett om de kommer fra en stor eller liten barnehage. Skolen har i tillegg egne rutiner for barn med spesielle behov for å sikre dem en trygg overgang.

Samarbeidet om innholdet i overføringsmøtet gjør det lettere for både barnehagen og skolen å samhandle og reflektere rundt sin egen praksis. For Saupstad har dette bidratt til at barnehagens pedagogiske praksis har påvirket arbeidsmåtene i skolen samtidig som skolens pedagogiske praksis har påvirket arbeidsmåtene i barnehagen. På denne måten vil barnehagen kunne hjelpe skolen til å gjøre klar for barna og ikke bare gjøre barna klar for skolen. 

 

Image
Figur - årshjul