Introduksjon: Hvordan lykkes med en god overgang?

I denne økten skal dere hente fram analysen av egen praksis som ble gjennomført i oppstartsøkten. Analysen antyder hvilke områder det bør jobbes med for å sikre en god overgang fra barnehage til skole. Disse satsingsområdene bør komme til syne i kommunens plandokumenter.

I oppstartsøkten presenterte vi denne modellen for forankring og implementering som synliggjør ansvarsområdene til de ulike aktørene i overgangen. Arbeidet med overgangen vil både måtte skje horisontalt, og samtidig omfatte samarbeid mellom kommunenivå, ledernivå og lærernivå. Gjennom å utvikle en handlingsplan for arbeidet med overgangen, kan kulturmøter, samarbeid, språkarbeid og kartlegging prioriteres på alle nivå i kommunen.

Image
figur

Kommunene har ansvar for å legge til rette for samarbeidet. Det må settes av tid og ressurser til arbeidet slik at man lykkes med å utvikle egne planer og strategier for overgangen. Alle aktørene som er involvert må vite hva de skal gjøre, hvorfor de gjør det og hvordan de gjør det. Dette fordrer kommunikasjon og samarbeid på tvers av institusjonene og innad i institusjonene. 

Barnehage og skole er en del av det samme utdanningssystemet, men begge institusjonene har sin egenart som det er viktig å ta vare på. Forskjellene mellom barnehage og skole må anerkjennes før man setter i gang arbeidet med å utvikle strategier og tiltak som kan påvirke i hvor stor grad man lykkes med dette arbeidet. Felles innsats i kommunen om å skape en god overgang må ledes med innsikt og kompetanse på området. Kompetanseutvikling bør handle om forholdet mellom barn og elever, lek og undervisning, kunnskap og læring (Kunnskapssenter for utdanning, 2015).

På slutten av denne økten vil dere få eksempler fra praksis som viser hvordan man kan arbeide for å lykkes med en god overgang fra barnehage til skole.