Oppgåve: Tidleg innsats

Studer dei to vedlegga (sjå under): 

  • Faktaark: Oversikt over tiltak i stortingsmeldingen Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet) 

  • «Skolealder er ikke tidlig nok. Det går an å avdekke risiko for språkvansker allerede før barna begynner på skolen Kronikk av professor emeritus Turid Helland, UiB og Wenche Andersen Helland, PhD, Helse Fonna. Bergens Tidende 10.10.2016  

 

Samarbeid og diskuter i små grupper. Oppsummering i plenum. Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine tankar i løpet av avsett tid:  

  • Finn de fleire perspektiv knytt til omgrepet tidleg innsats som de kan føre opp i tankekartet frå tekstane? Eller andre moment som er interessante å diskutere?  

  • Kva rutinar har skulen ved overgang frå barnehage til skule. Ivaretek desse prinsippet om tidleg innsats for barn med språkvanskar? Kan noko endrast til det betre?»