Film: Språkvanskar på barnetrinnet – Tidleg innsats

Denne fagfilmen presenterer ulike sider med omgrepet tidleg innsats, korleis dette er ivaretatt lovverket og kva for etiske vurderingar ein bør ta omsyn til.

Medan du ser filmen, noter nye moment i tankekartet de laga i førre oppgåve.