Introduksjon: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

Et kjennetegn på et "profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis" (LK20) er at det er kvalitet i måten en samarbeider og samtaler på. Et fellesskap som utforsker og utvikler praksis er et felleskap der en både støtter og utfordrer hverandre. For å skape en kultur for læring i lærerkollegiet er det nyttig å sette seg ned sammen og snakke om hvordan vi på vår skole ønsker å arbeide sammen på en konstruktiv måte. 

Dere skal snart se en fagfilm som utforsker hvordan samtaler kan legge til rette for læring i lærerkollegiet. I filmen vil dere møte en rekke av begrepene i ordskyen under. Bruk derfor noen minutter først på å summe om hva dere forbinder med begrepene:

Image
ordsky