IGP-arbeid: Å leke med skriftspråket

IGP organisert som Tenkeskriving og Snøballkasting (se eget dokument for beskrivelse av metoder).

Individuelt: Tenkeskriv i tre minutter rundt dine tanker om digital praksis og barns språk

Gruppe: Sett dere i smågrupper på 3-5 personer. Løft fram tanker dere har gjort dere om temaet. Bli om 3-5 momenter dere mener er sentralt for arbeidet med språk og digital praksis og begrunn valget. Skriv momentene inn i en digital delingsplattform. Hvis dere i steden velger en analog løsning, kan dere sammenfatte gruppas momenter i notatarket Tenkeskriving.

Plenum: En fra gruppa legger fram gruppas valgte momenter i plenum muntlig og begrunn valget. Alternativt kan alle gruppenes innspill vises fram på skjerm. Åpne opp for innspill og kommentarer. En referent skriver ned innspillene og begrunnelsene i et kortfattet notat.