Barnehagelærer og to barn leker ved et bord

Språklek og lek med språket

Å delta i barnehagens aktiviteter skal være lystbetont og meningsfullt for barna, og bidra til at de får utvidet sitt erfaringsgrunnlag. Som ansatt i barnehagen betyr dette at en må anse aktivitetene som fremmer språkbruk og glede som en verdi i seg selv, samtidig som en må være bevisst på hvorfor og hvordan en kan jobbe systematisk med språklige ferdigheter som støtter barnas literacyutvikling.

Målet for pakken er å styrke barnehagens daglige (?) arbeid med barns literacyutvikling gjennom ulike språkaktiviteter.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet:

Kunnskap om barns literacy-utvikling

Erfaringer med, og kunnskap om hvordan arbeid med språklek og lek med språket, kan skape en barnehagehverdag preget av språklig nysgjerrighet og glede.

Trygghet i å støtte utforskende lek med språket.

 

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på 8 økter:

Tidlig literacyutvikling:

  • Trude sin økt
  • Monica og Hilde sin økt

Språklek og lek med språket:

  • Økt:
  • Økt:
  • Økt:

Utforskende lek:

  • Økt:
  • Økt:
  • Økt:

Økt 2: Forebygging og systematisk arbeid i barnehagen

I barnehagen skal barna få lov til å leke og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord. Hvordan kan denne lekende tilnærmingen også ha et forebyggende perspektiv?

60 min

Økt 3: Å leke med skriftspråket

I denne økta får dere reflektere over hvordan en butikklek ute kan fremme inkludering og fellesskap, og hvordan utforskning med skriftspråket kan være en ressurs i barnehagens språkarbeid.

71 min

Økt 8:

Ingress...

10 min