Aktivering av forkunnskaper: Å arbeide med tekst og lesing

Kva for type tekstar bruker de i undervisninga?

Forslag til arbeidsmåte: think - pair - share. 

 

Individuelt:

  • Lag ei liste over kva for type tekstar har elevane dine arbeida med i faget dei siste vekene. Ta gjerne utgangspunkt i eit bestemt tema eller ein periodeplan.  

I par: 

  • Del og kategoriser kva type tekstar de ser går att i undervisninga.  
  • Diskuter kva som kjenneteiknar desse tekstane? Kva kan vere utfordrande for elevane i møte med desse teksttypane? 

Del i plum.