Barn med språkvansker

Det kan være vanskelig å skille mellom barn som har språkvansker og barn som har forbigående forsinket språkutvikling. Barn som har en forbigående forsinket språkutvikling, som f.eks. et midlertidig hørseltap eller understimulerte barn, vil ha utbytte av allmenpedagogiske språkstimuleringstiltak, som de vi finner i kompetanseutviklingspakkene Språk og leseaktiviteter og Språkhverdag. For barn som derimot har en vedvarende språkvanske, er det avgjørende å i tillegg iverksette spissede tiltak så tidlig som mulig.

Barn med språkvansker er er en sammensatt gruppe med svært ulike former for språkvansker, og derfor vil tiltakene også variere fra barn til barn. Foruten språkvanskene vet vi at disse barna også ofte har utfordringer med sosialt samspill og utvikler på sikt ofte lese- og skrivevansker.

I Språkvanskepakken vil det bli presentert ulike former for språkvansker, og hvordan barnehagens personale kan bruke observasjon og dynamiske arbeidsformer for å identifisere barn med språkvansker.

Endelig versjon av Språkløyper vil inneholde en egen kompetanseutviklingspakke med tema språkvansker og en annen med tema overgang barnehage-skole som tematiserer barn med vansker.