sdghjkl

Barnehage – Gjennomføring av kompetanseutvikling ved bruk av Språkløyper

Kompetanseutviklingspakkene Språk og leseaktivteter, Språkhverdag og Språkvansker er laget for at barnehagene skal drive kompetanseutvikling lokalt. Arbeidet med Språkhverdag og Språk og leseaktiviteter strekker seg over ett år, Språkvansker har en økt mindre. Det er en fordel at Språkvansker gjennomføres etter at barnehagen har arbeidet med pakken Språk og leseaktiviteter eller Språkhverdag. Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole er utviklet for at representanter fra barnehage og skole skal samarbeide og bygge kompetanse sammen, og vi har tatt som utgangspunkt at det er skole- og barnehageeier som skal lede arbeidet i samarbeidsmøter.

I arbeidet med pakken er det beregnet fire til seks samlinger og estimert tidsbruk er seks til ti timer. For alle pakkene gjelder det at den eller de som leder arbeidet med øktene skaper gode rammer og får engasjement. Dette gjøres både i forkant av arbeidet, under gjennomføringen av øktene og mellom øktene.

Initiering og forankring i forkant av arbeidet

Målet for arbeidet med kompetanseutviklingspakken må forankres i personalgruppen. Personalet må ha lyst til, og se behov for å utvikle seg videre for å ønske å arbeide med kompetanseutviklingspakkene. Bruk kjernekomponentene og målet til å reflektere rundt barnehagens praksis og behov for å jobbe med den enkelte kompetanseutviklingspakken. Plakaten med kjernekomponenter og mål i «Språkhverdag», «Språk og leseaktiviteter» eller «Språkvansker» kan være til god hjelp. Disse finner du til nedlasting nederst på siden.

Selve kompetanseutviklingspakkene er utviklet for at personalet skal bygge kompetanse sammen. Derfor er det viktig at alle deltar. Presentasjonen «Kort om implementering» kan brukes for å snakke om hvor viktig det er at alle i personalet deltar. Denne finner du også til nedlasting nederst på siden.

Forpliktelse til gjennomføring av arbeidet

Hver ansatt har kunnskap og erfaringer som er relevante for det arbeidet hun eller han skal gjøre. Både ny kunnskap og kunnskap barnehagen allerede har er viktig for refleksjonene personalet gjør i fellesskap for å bygge kompetanse. Derfor er det også viktig at alle deltar i arbeidsformene IGP-arbeid, oppdrag og erfaringsutveksling.

IGP-arbeid

Kunnskap som skapes og deles gjennom gjentatte refleksjoner har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetanseutvikling. Derfor er IGP-arbeid brukt som en grunnleggende arbeidsform. Personalet skal reflektere Individuelt, i Gruppe og dele refleksjonene i Plenum. I fellesskap velges dermed nye og viktige moment fra hver økt, som blir viktige i barnehagens videre arbeid. For at IGP-arbeidet skal ha effekt, må personalet kjenne arbeidsformen og det ansvaret den enkelte har for å delta i IGP arbeidet. Det er avgjørende at det blir etablert en kultur for å lære sammen, hvor den enkelte føler trygghet nok til å bidra aktivt i IGP-arbeidet.

Oppdrag

Etter hver økt får personalet i oppdrag å øve på en praktisk oppgave knyttet til temaet i økten. Oppdragene skaper en arena der forskningsforankret teori og praksis møtes, og arbeides inn i barnehagens praksis. Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehagen til skole har ikke oppdrag.

Utveksling av erfaring

I pakkene Språk og leseaktivitet, Språkhverdag og Språkvansker starter nye økter med erfaringsutveksling. Personalet starter hver økt med en plenumsrefleksjon, der én ansatt fra hver avdeling sammenfatter personalets erfaringer fra oppdraget de har jobbet med siden sist. Erfaringsutvekslingen vil både bidra til å opprettholde fokus på arbeidet som er i gang samtidig som personalet kan lære av hverandre. Pakken Overgang fra barnehage til skole har underveisrefleksjon.

Gjennomføring av kompetanseutviklingspakkene

Før dere begynner arbeidet er det viktig at du som leder arbeidet har gjort deg kjent med innholdet i øktene. En økt består av faglige ressurser som filmer, presentasjoner og tekster, refleksjonsspørsmål, oppdrag og følgeskriv med forslag til organisering. Les dokumentet «Slik bruker du pakken» før dere starter arbeidet. Når du kjenner rekkefølgen og innholdet i økten godt, kan du lettere lede arbeidet. Tid angitt til hvert øktelement er anbefalinger. Barnehager kan tilpasse til egen barnehage ved for eksempel å bruke mer tid på enkelte øktelementer. Pakken Overgang barnehage – skole har en litt annen oppbygging og struktur som dere kan lese mer om i dokumentet «Slik bruker du pakken».

Implementeringsplaner

For at arbeidet med utviklingspakkene i størst mulig grad skal bidra til kompetanseutvikling – både for den enkelte og for barnehagen som organisasjon – er det viktig å utarbeide gode planer for arbeidet som skal gjøres. Når vi lager en implementeringsplan setter vi arbeidet med Språkløyper inn i en større sammenheng i barnehagen. Gode implementeringsplaner er en forutsetning for å oppnå varige endringer i barnehagens praksis. Mer om implementeringsplaner og forslag til planer finner du her.

Gjennom Språkløyper skal dere:

 • Reflektere rundt barnehagens praksis og behov for å jobbe med språk og lesing.
   
 • Bygge kompetanse sammen i personalet.

 

Oppdrag før prosjektstart:

 • Videreformidle viktighet av og begeistring for kompetanseutviklingspakken til barnehagens ansatte.
   
 • Gjøre hele personalgruppen kjent med kjernekomponentene.
   
 • Lage en implementeringsplan og sette av tid på et personalmøte til å snakke om implementering.