Erfaringsutveksling: Kartlegging

Refleksjon i gruppe:

  • Kva for erfaringar gjorde du deg ved gjennomføring av språkkartlegging?
  • Gav resultata deg ny informasjon om eleven?
  • På kva måte kan kartlegging av språklege ferdigheiter vere til hjelp i arbeidet med tidleg innsats?

Alle deler sine refleksjonar frå spørsmåla.

Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine refleksjonar i løpet av avsett tid (15 min).