Erfaringsutveksling: Hva kjennetegner barn med språkvansker?

Alle legger frem mellomarbeidet fra økt 2 for hverandre i gruppe.

Fra økt 2: «Observer eleven(e) du tenker kan ha språkvansker. Legg merke til hvilke konsekvenser språkvanskene ser ut til å ha for elevens læring og sosiale fungering. Fyll ut observasjonsskjemaet som er vedlagt og ta med til neste gang/økt.»