Oppgave: Hvordan evaluere og vurdere i et differensiert klasserom? – 1

I et klasserom hvor undervisningen er i tråd med prinsipper for tilpasset og differensiert undervisning, vil elevene i en og samme undervisningsøkt arbeide med ulike oppgaver, på ulike måter og på ulike nivå. Dette vil skape flere utfordringer knyttet til vurdering, for eksempel: 

  • Hvordan kan vurderingssituasjonene være læringsfremmende for den enkelte elev?
  • Hvordan skal læreren bruke vurderingssituasjoner til å justere og videre tilpasse undervisningen sin?
  • Hvordan vurderer læreren den enkelte eleven sitt nivå i en differensiert undervisning?

Samtal i mindre grupper om hvilke utfordringer dere ser knyttet til vurdering ut fra elevperspektivet, altså at vurdering skal føre til økt læring, og lærerperspektivet, som handler om å både gi læringsfremmende tilbakemeldinger, gjøre justeringer i egen undervisning og vurdere elevens helhetlige kompetanse.

 

Forslag til metode: Omvendt brainstorming.

Denne metoden består av to faser, kritikkfasen og forebyggingsfasen. I dette øktelementet skal dere arbeide med kritikkfasen, og så kommer forebyggingsfasen senere i økta. Poenget med metoden er å få fram de utfordringene man opplever for å lykkes med en god vurderingspraksis i klasserommet, og deretter samarbeide om å komme med ideer til hvordan punktene fra kritikkfasen kan forebygges eller unngås.

Kritikkfasen: Alle løfter fram sine bekymringer og worst case-scenarier for arbeid knyttet til god vurderingspraksis i et differensiert klasserom. De kritiske innspillene kan ha bakgrunn i tidligere erfaringer, aktuelle problemer eller forventninger til fremtiden. F.eks.: Hvordan skal man i enhver vurderingssituasjon gi hver enkelt elev en læringsfremmende tilbakemelding når man har 25-30 elever i klassen?

Praktisk gjennomføring: Sett begrepet vurdering for læring i midten av en plakat og heng opp post-it lapper med innspill på plakaten.

 

Ressurser:

Les mer om vurdering og tilpasset opplæring i Overordnet del