Ikon - voksen leser for tre barn

Lesing i begynneropplæringen

Hvordan kan en fremme elevenes leseferdigheter gjennom å legge til rette for veiledet lesing, elevenes egen lesing og formidling av litteratur?

Å lese i begynneropplæringen handler om å kombinere deler og helheter. Deler er bokstaver og ord, og helheter er setninger og tekst. Dette kalles også metoder i leseopplæringen, og er et viktig element i veiledet lesing. Småbøker blir ofte brukt i veiledet lesing og vi ser på utfordringer knyttet til nivådeling og bruk av småbøker. Egen lesing er viktig også i begynneropplæringen og ikke minst formidling av litteratur. I denne pakken får du vite mer om disse temaene.  

  • Hva kjennetegner de ulike metodene i begynneropplæring? 
  • Hvordan arbeide med veiledet lesing? 
  • Hvordan kan småbøker brukes i begynneropplæringen? 
  • Hvordan motivere elevene til egen lesing? 
  • Hva kjennetegner en god høytlesingstund? 

 

Pakken er laget av: Inga Kjerstin Birkedal, Anne Håland og Maya Dybvig Joner.  

Metodevalg i begynneropplæringen

Metoder for leseundervisning i den første leseopplæringen knyttes ofte til to ulike tilnærminger; Phonics og Whole language. Disse må brukes på en balansert måte i leseopplæringen. Hva er det som kjennetegner de to metodene? Hva innebærer det å ha en balansert undervisning?

50 min

Veiledet lesing

Denne økten undersøker det teoretiske grunnlaget for veiledet lesing, og ser på hvordan metoden kan overføres til praksis. Hvordan kan man organisere og bruke veiledet lesing i undervisningen?

50 min

Småbøker

Hvordan ta bruke småbøker, og hvordan vurdere dem?

45 min

Å lesa litteratur med innlagde lesestopp

Eksempel på korleis ein kan bruke innlagde lesestopp som ein metode for å betre utbytte av høgtlesingsstunda.

50 min