Bruk av pakken: Lesing i begynneropplæringen

Her er informasjon om “Lesing i begynneropplæringen” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

Forberedelse: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se informasjon under om hva som bør være gjort klart før dere møtes, og se gjennom de ulike elementene i økta dere skal arbeide med. Merk spesielt om det er informasjon eller vedlegg som bør deles med lærerne i forkant, og hvilke oppgave(r) som ligger i økten. 

Målgruppe:  

“Lesing i begynneropplæringen” er fagovergripende og er retta mot alle lærere som underviser på barnetrinn.   

Organisering: 

Pakken består av i alt 6 økter der hver økt tar for seg ulike sider ved «Lesing i begynneropplæring». I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forehånd.  

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Metodevalg i begynneropplæringen 

Denne økta presenterer metodevalg i leseopplæring i begynneropplæringen. Denne økta er en innføring til økta om veiledet lesing. I veiledet lesing er balansert leseopplæring en viktig forutsetning ved lesing av småbøker med elevene.  

I sammenheng med økta metodevalg kan en også se økta om bokstavlæring i pakken «Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing- og Bokstavprøven». 

Økt 2 – Veiledet lesing 

I denne økta er det først en film om det teoretiske grunnlaget som veiledet lesing bygger på, deretter en praktisk film om veiledet lesing. 

Til økten trengs: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

I det siste øktelementet presenteres forarbeid til økt 3 «Småbøker»: Få oversikt over hva som finnes av småbøker på skolen. Gå sammen i grupper og ta med et utvalg bøker for å vurdere språk og illustrasjoner til samlingen om småbøker. 

Økt 3 – Småbøker 

Småbøker blir ofte brukt i veiledet lesing og ellers i begynneropplæringen. I denne økta får du kjennskap til hvordan vurdere småbøker og arbeide med småbøker.  

Lærerne skal ha med et utvalg bøker for å vurdere språk og illustrasjoner til økten om småbøker. 

Til økten trengs: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Økt 4 – Lesestimulering 

Denne økta presenterer en forståelse for hva som ligger i begrepene lesestimulering og litteraturformidling. Det kan gi et bedre grunnlag for å legge til rette for lesestimulering på 1. og 2. trinn. 

Følgende dokument må skrives ut før økten (dersom dere vil ha fysisk eksemplar): 

 • «Lesesiesta- som lesestimuleringstiltak» (det ligger lenke til dokumentet i økten) 

Til økten trengs: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Økt 5 – Høgtlesing og den litterære samtalen 

Økta presenterer hva som kjennetegner ei god høgtlesingsstund, og hvordan legge til rette for litteraturformidling på 1. og 2. trinn. 

Merk: I filmen blir det vist til et utdrag fra KL06. Denne teksten samsvarer i stor grad med innholdet i KL20,  kjerneelementene for norskfaget; tekst i kontekst. 

Til økten trengs: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Økt 6 – Å lesa litteratur med innlagte lesestopp 

Økten viser et eksempel på hvordan en kan bruke innlagte lesestopp som en metode for å bedre utbytte av høytlesingsstunden.  

Til økten trengs: 

 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

 

Forankring i lærplanverket: 

Lesing er en grunnleggjande ferdighet og innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa. Utviklingen av å kunne lese i norsk går fra den grunnleggjande avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og av ulik lengde og kompleksitet (KL20).  

 

Kobling til andre ressurser i Språkløyper: 

Denne kompetansepakken bør ses i sammenheng med pakken «Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing- og Bokstavprøven». 

Når en er ferdig med “Lesing i begynneropplæringen” kan det være naturlig å gå videre til pakken «Skriving i begynneropplæringen»

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planar der fagsamlingene er datofesta. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er rettledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpassinger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppa. 

Dei fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i eigen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag ei økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelinga skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtida. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelinga i forkant av ei ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av ei ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsdeling. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». 

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærarar. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper. 

 

Fagpersonar og fagmiljø som har utvikla innhaldet i denne pakka: 

Denne pakka er laget av følgende fagpersonar fra Lesesenteret, UiS: 

 • Inga Kjerstin Birkedal, universitetslektor: « Metodevalg i begynneropplæringen» og «Veiledet lesing» 
 • Maya Dybvig Joner, stipendiat : «Småbøker» 
 • Anne Håland, førsteamenuensis: «Lesestimulering», «Høgtlesing og den litterære samtalen» og «Å lesa litteratur med innlagde lesestopp» 

 

Takk til elever og  lærer ved Skeie skole og  Buggeland skole.