Relevant sakprosa på yf: Diskusjon

Diskuter tekstene i grupper. Kommenter eksempelvis tekstens vanskegrad, relevans for ulike elevgrupper, tverrfaglige tema, og/eller hvordan en eller flere av tekstene kan brukes som utgangspunkt for relevant norskundervisning.