Rammer for skriving: Prøv ut i praksis

Til neste samling skal dere fortsette arbeidet med ressursheftet Argumenterende skriving. Lærerne dekonstruerer først en tekst sammen, før dere så tar med denne teksten til elevene og gjør dekonstruksjonen sammen med dem.

 

Planlegg og prøv ut i praksis:

Gå sammen i faggrupper og studer ressursheftet Argumenterende skriving.

  • Velg en tekst, for eksempel en elevtekst, som kan fungere som en god modell for en teksttype elevene skal lære å skrive i deres fag. I naturfag er kanskje naturfagrapporten et naturlig sted å starte. Teksten bør være god, men kan godt ha forbedringspotensial på enkelte områder.
  • Dekonstruer modellteksten i faggruppa og diskuter hvilke tekstelementer dere synes det er særlig viktig å synliggjøre for elevene.
  • Prøv deretter ut denne dekonstruksjonen i klassen som en del av et helhetlig undervisningsopplegg som bygger stillaser for elevenes skriving.

Erfaringsdeling:

Sitt i faggrupper og legg fram elevtekster og del erfaringer fra undervisningsoppleggene dere har gjennomført.

  • Hva fungerte godt?
  • Hva kan gjøres annerledes?
  • Hva oppdaget dere gjennom prosessen?
  • Hvordan vil du legge opp skriveprosessen i neste runde?