Tekstseminar: Norskfaglige praksiser

Samarbeid om å lese artikkelen «Leseopplæring og fagenes literacy» av Atle Skaftun, professor ved Lesesenteret. Formålet med teksteminaret er å få en dypere forståelse av tekstens mening.

 

Les abstraktet (se under) i fellesskap før dere går i gang med selve tekstseminaret:

«Artikkelen er opprinnelig publisert i Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015), og er et forsøk på å formulere et helhetlig perspektiv på lesing og literacy som bakgrunn for å forstå leseopplæring og fagenes literacy. Ulike forskningsinteresser blir knyttet sammen ved at literacy diskuteres som et spørsmål om tilgang på tre nivå: til skriften, til teksten og til tekstkulturen. Denne forståelsesrammen legges til grunn for å beskrive literacy opplæringen i skolen som en prosess der elevene kan inviteres til å delta i fagspesifikke og mer generelt et akademisk fellesskap. Kjernen i dette fellesskapet er en ambisjon om å stimulere elevenes språklige tenking gjennom erfaring med ulike tenkemåter i de ulike fagene, slik at de samlet tilegner seg et mangfold av strategier å velge blant i møtet med tekster og situasjoner som kaller på forståelse og sunn dømmekraft. Et slikt helhetlig perspektiv på literacy tilfører dybde til forståelsen av lesing som grunnleggende ferdighet.» (Skaftun, 2015).

 

Forslag til metode: Bruk kolonnenotat, og del teksten mellom medlemmene i gruppen.

  1. Hver lærer har ansvar for sin del av teksten, nærleser denne og skriver sentrale punkter inn i kolonnenotatet. Alle leser innledningen (de tre første avsnittene).

  2. Følg teksten kronologisk, og personen som har hatt ansvar for den enkelte tekstdelen legger fram det sentrale innholdet. De andre lytter og stiller spørsmål om det trengs oppklaringer.

  3. Diskuter teksten i gruppa og noter i kolonnenotatet.