Å gje gode lesebestillingar: Oppgåve

Individuelt ( 2 min):

  • Skriv ned 2 lesebestillingar/metodar som du har hatt god erfaring med. Det vil seie lesestrategiar/verktøy som hjelper elevane til å lese målretta; til dømes leite etter omgrep, lage spørsmål til teksten, skrive faktasetningar osv.  

Gruppe (20 min):

Del strategiane og erfaringane med kvarandre ved å fortelje kva som var målet med kvar av dei.

  • Kva tekstar du nytta strategiane til?
  • Kva  du meiner det var som gjorde at dei blei så vellykka?
  • Til slutt: Til kva andre tekstar og føremål kunne de brukt strategiane?