Bruk av pakken: Unge med språkforstyrrelser

Her er informasjon om “Språkvansker på ungdomstrinnet og i videregående skole” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene. 

Forberedelse:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se informasjon under om hva som bør være gjort klart før dere møtes, og se gjennom de ulike elementene i økta som dere skal arbeide med. Legg spesielt merke til om det er informasjon eller vedlegg som bør deles med lærerne i forkant, og hvilke oppgaver som skal gjennomføres i økta.

Målgruppe: 

“Språkvansker på ungdomstrinnet og på videregående skole” er fagovergripende og er rettet mot alle lærere som underviser på ungdomstrinnet og videregående skole.

Organisering:

Pakken består av i alt 6 økter der hver økt tar for seg ulike sider ved språkvansker. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er viktig å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd.

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene:

Økt 1 – Hva er språkvansker?

Denne økta presenterer hva språkvansker er, og hvilke utfordringer elever med språkvansker kan ha.

Til økta trenger dere: 

 • Skrivesaker  
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Økt 2 – Språkvansker og psykososiale utfordringer

Målet med denne økta er å utvikle kunnskap om språkvansker og psykosiale utfordringer.

Til økta trenger dere: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Følgende dokumenter bør skrives ut til alle deltakerne før økta:

Økt 3 – Oppdage og kartlegge språkvansker (økta er ikke helt klar, og vil publiseres sommeren 2021)

Målet med denne økta er å utvikle kunnskap om hvordan oppdage og kartlegge språkvansker

Til økta trenger dere: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Følgende dokumenter bør skrives ut til alle deltakerne før økta:

Økt 4 – Tilrettelegging i klasserommet

Mål med denne økta er å vise hvordan du som lærer kan legge til rette for et godt språkmiljø for elever med språkvansker.

Til økta trenger dere: 

 • Skrivesaker 
 • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Følgende dokumenter bør skrives ut til alle deltakerne før økta:

Økt 5 – Arbeid med morfologi og språkvansker

kommer

Økt 6 – Narrative ferdigheter og språkvansker

kommer

 

Kobling til andre ressurser i Språkløyper:

Når en er ferdig med “Språkvansker på ungdomstrinn og vidaregåande” kan det være nyttig å se nærmere på pakker som «Språkvansker på barnetrinnet»"Å arbeide med språk og vokabular""Lese- og skrivevansker 3.-7. trinn" og "Lese- og skriveteknologi".

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper:

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakarar i gruppa.

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøving i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor cirka en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skolar vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av cirka 60 minutt til gjennomgang av en ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsdeling.

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken:

Denne pakken er laget av følgende fagpersoner i Statped og på Lesesenteret:

 

Alle økter: Inga Kjerstin Birkedal, universitetslektor, Lesesenteret.

 

Økt 1

 • Hilde Vikebø, seniorrådgiver Statped
 • Hilde Brenne, seniorrådgiver Statped

Økt 2

 • Anne Tove Thorsen, psykologspesialist/seniorrådgiver Statped

Økt 3

 • Anne Tove Thorsen, psykologspesialist/seniorrådgiver Statped
 • Henriette Heberg, seniorrådgiver Statped

Økt 4

 • Hilde Vikebø, seniorrådgiver Statped
 • Hilde Brenne, seniorrådgiver Statped

Økt 5

 • Henriette Heberg, seniorrådgiver Statped

Økt 6

 • Hilde Terese Wahl, seniorrådgiver Statped

 

Takk til Dan Einarsen Wollstad