Refleksjon: Skrive seg til lesing med lydstøtte

Diskuter (to og to eller i gruppe):

  • Kva for moglegheiter og fordelar ser du ved å la elevane skrive seg til lesing med lydstøtte?
  • Korleis kan læraren sikre at ein arbeider med eit mangfald av tekstar i ulike fag?
  • Korleis kan læraren organisere undervisninga slik at tekstane kan brukast i elevane si eiga lesetrening?