Refleksjon: Rammeleik

Diskuter i grupper (10 minutt):

  • Korleis kan vi sikre leiken si rolle i skriveopplæringa?
  • Kva for moglegheiter og fordelar ser de med å bruke rammeleik?

I filmen var sjukehuset utgangspunktet for leiken og elevane skreiv ut reseptar, innskrivingsband, blodprøveskjema og så vidare.

  • Kva for andre typar rammeleik, der skriving er ein sentral del av leiken, kan vere aktuelle å bruke i den tidlege skriveopplæringa?