Oppgave til neste gang: Hva kjennetegner barn med språkvansker?

Observer eleven(e) du tenker kan ha språkvansker. Legg merke til hvilke konsekvenser språkvanskene ser ut til å ha for elevens læring og sosiale fungering. Fyll ut observasjonsskjemaet som er vedlagt og ta med til neste gang/økt.