Diskusjon: Hvordan legge til rette for elever med språkvansker? – 1

I Overordnet del (2017) av LK20 står følgende beskrivelse av dybdelæring:

«Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger. I arbeidet med fagene skal elevene møte oppgaver og delta i varierte aktiviteter av stadig økende kompleksitet. Dybdelæring i fag innebærer å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan mestre ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre.»

I definisjonen av dybdelæring finner vi elevens forståelse av sentrale begreper, klare faglige strukturerer og sammenhenger, og opplevelse av relevans. For eksempel, hvilken sammenheng er det mellom dagens tema og hva som tidligere er lært? Hvordan kan nytt faglig innhold knyttes til den enkelte elevens forkunnskaper og erfaringer

 

Diskuter i små grupper, og oppsummer kort i plenum: 

  • Hvordan kan man tilrettelegge undervisningen for elever med språkvansker slik at de kan oppleve dyp, faglig læring og mestring?