Refleksjon: Hva kjennetegner barn med språkvansker? – 2

Refleksjonsoppgaver individuelt og i gruppe:
2 min hvor du reflekterer individuelt, notér gjerne.
15 min drøfting i gruppa.

  • Drøft om du/dere etter denne forelesningen fortsatt mistenker språkvansker hos de samme elevene som dere valgte ut før denne økten. Har du/dere fått mistanke om andre elever i tillegg som kan ha språkvansker? Begrunn hvorfor utfra kjennetegnene som ble presentert i økta.

Alle deler sine refleksjoner fra spørsmålene. Velg ordstyrer. Denne tar ansvar for at alle får delt sine refleksjoner i løpet av avsatt tid.