Det flerspråklige klasserom - Oppdrag

Hvordan er språkbakgrunnen til dine flerspråklige elever?

  1. Hvilken språkhverdag har elevene i din klasse? Be elevene skrive ned hvilke språk de kan, og i hvilke situasjoner de bruker språkene.

Bruk informasjonen som kommer frem til å synliggjøre den ressursen det språklige mangfoldet representerer for felleskapet og for den enkelt elev (det kan for eksempel være å lage en oversikt som henges opp, lage klassefilm om språkmangfold, vise språkmangfoldet på et kart). Poenget er å synliggjøre og anerkjenne at flerspråklighet er en ressurs.

  1. Ta utgangspunkt i teksten «Andrespråksperspektiv i flerspråklige klasserom». Bruk perioden frem til neste samling til å observere og notere konkrete episoder som viser eksempler på at læreren tar flerspråklige elevers perspektiv i undervisningen.

Dette kan gjøres ved å gå i dybden på en enkelt hendelse, eller det kan gjøres ved å observere flere.

Formålet er å bli mer bevisst på det å ta flerspråklige elevers perspektiv i undervisningen.