Analyse av egen praksis - Overgang

Målet med analyse av egen praksis er å skape felles forståelse og igangsette refleksjon og dialog. Videre skal analysen være et utgangspunkt for en felles plan for arbeid med overgangen fra barnehage til skole.

Arbeidet er todelt. Først gjennomføres aktiviteten Gul - grønn melding. Deretter fyller dere ut skjemaet Kartleggingsskjema for rutiner.

Gul – grønn melding

Denne aktiviteten brukes for å bevisstgjøre og synliggjøre hva deltakerne tenker det har blitt jobbet godt med i overgangen fra barnehage til skole, men også hva som har vært utfordrende. Deltakerne skal både gi og få tilbakemeldinger om arbeidet med overgangen. De skal reflektere over egne rutiner og praksis, i tillegg til at de skal gi råd og tips til andre. Tankene synliggjøres ved å skrive gule og grønne meldinger.

Forberedelse:

Den som leder aktiviteten må ha med to plakater til hver gruppe. Plakatene kan henges opp på ulike plasser i rommet på forhånd, slik at gruppene lett kan henge opp meldingene sine. Lederen må også ha med ark eller Post-it lapper. De grønne meldingene skrives på et A3 ark, og de gule på et annet. Man kan også bruke gule og grønne Post-it lapper til å skrive meldingene på. Meldingene henges opp på plakatene der fargen gul og grønn er markert før selve aktiviteten settes i gang.


Grønn melding: dette har vi lyktes med i arbeidet med overgang fra barnehage til skole.
Gul melding: dette har vært utfordrende i arbeidet med overgang fra barnehage til skole, og vi vil gjerne ha innspill og drøfte dette med flere.

De grønne meldingene vil fungere som gode tips og råd, mens de gule gir innspill eller tilbakemeldinger på det som oppleves som utfordrende. Målet er at notatene fra de grønne og gule lappene skal brukes i arbeidet med å utvikle egne planer for overgang barnehage skole i økt 6.

Trinn 1:

Introduksjon av metoden. Gruppene skriver ned gule og grønne meldinger.

Trinn 2:

Deltakerne deles i grupper hvor barnehage og skole er representert. Gruppene skal deles inn i to puljer som skal presentere meldingene for hverandre. Pulje 1 blir værende ved sin plakat, mens pulje 2 går på besøk til en gruppe fra pulje 1. Bruk ca. 5 minutter til presentasjon av meldingene, før dere bruker ca.15 minutter til kommentarer og spørsmål.

Det er viktig at gruppene går på flest mulige besøk, dette medfører at gruppen deles i mindre grupper eller at man går en og en avhengig hvor mange dere er på hver gruppe.

Gruppen må på forhånd avklare hvem som skal legge fram meldingene, og hvem som noterer ned spørsmål, tips og kommentarer.

Alle som har rollene som besøkende noterer ned tips, kommentarer og spørsmål underveis. Disse er verdifulle å med seg tilbake til gruppen sin. De som går på besøk skal også stille spørsmål til de som står ved plakatene.

Trinn 3:

Pulje 2 står ved sin plakat og grupper eller enkeltpersoner fra pulje 1 går på besøk til gruppene i pulje 2. Bruk ca. 5 minutter til presentasjon av meldingene, før dere bruker ca.15 til kommentarer og spørsmål.

Trinn 4:

Gruppen sammenfatter gule meldinger, kommentarer og tips fra besøkende. Meldingene og notater samles inn av lederen.

Image
Faksimile av skjema