Helse og oppvekstfag: Fagfilm - Lesemotivasjon

Denne fagfilmen formulerer nokre problemstillingar knytta til elevane sin motivasjon for å lese faglitteratur og til det å vere leselærar i helse- og oppvekstfag.

(I filmen refereres det til beskrivelsen av lesing i LK06. Ordlyden er noe endret i LK20: «Å kunne lese i Vg1 helse- og oppvekstfag inneber å kunne tileigne seg ny kunnskap og innsikt. Vidare inneber det å finne fram til relevant informasjon, forstå faguttrykk og vurdere innhaldet i tekstar ut frå fagkunnskap og å forstå det ein leser i faglitteratur, statistikk, lovtekstar og planar.)