Oppgåve til neste gong: Kva er språkvanskar?

Ta utgangspunkt i det du no veit om språkvanskar og ver oppmerksam i undervisinga di og i klassemiljøet i tida som kjem. Har du elevar som kan ha språkvanskar? Grunngjev i så fall kvifor.

Noter funn i logg. I byrjinga av økt 2, «Kva kjenneteiknar barn med språkvanskar?», skal du bruke loggen i rekkeframlegg.