Fagfilm: "Samfunnsfaga – på veg mot innsikt og deltaking"

Ein føresetnad for at elevane skal kunne vere deltakande og kritisk tenkjande, er at dei har ein språkleg kompetanse. I forskingslitteraturen blir gjerne omgrepet literacy brukt om mykje av det vi gjer i skulen, og kan beskrivast som ein tilgangskompetanse (Nicolaysen, 2005). Denne fagfilmen diskuterer nettopp kva for kompetansar elevane treng for å kunne delta i samfunnet, og kva for prinsipp som bør liggje til grunn for undervisninga i samfunnsfaga.  

 

Medan de ser filmen, tenk over: Korleis arbeider de for å gi elevane tilgang til språk, kunnskap og tekstar? 

 

Notater:

Blikstad-Balas, Marte (2016). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2005). Tilgangskompetanse: Arbeid med tekst som kulturdeltaking, I Nicolaysen, B. K. og Aase, L. (red.). 2005: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Oslo: Det norske Samlaget.