Aktivering av forkunnskaper: Å fremme deltaking, engasjement og og kritisk tenking

Samfunnsfaga har ei sentral rolle i å realisere formålsparagrafen, som blant anna seier at ”opplæringa i skole og lærebedrift skal […] opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.” Dette kjem og til uttrykk i den nye læreplanen for samfunnsfag i LK20 der det står at: “Samfunnsfag er eit sentralt fag for at elevane skal bli deltakande, engasjerte og kritisk tenkjande medborgarar.” 

 

Diskuter i par eller små grupper: Korleis forstår de omgrepa deltakandeengasjert og kritisk tenkjande i samfunnsfaga?