Norskfaglige praksiser i yrkesfag: Oppsummeringsaktivitet

I en slik samtale som dere nettopp har gjennomført, vil ulike faglige ståsteder og preferanser, lese- og tilnærmingsmåter kunne komme til syne. Det bidrar til en bevisstgjøring av hvilke fagspesifikke praksiser vi foretrekker eller har blitt en del av  - og som også farger vår undervisning. Disse samtalene er en muntlig arbeidsform uten sterke føringer for hva dere skal snakke om eller med eksplisitte vurderingsmål for øye, men som like fullt er en faglig dypt forankret aktivitet. Mange av aktivitetene i norskundervisningen vil likevel ha langt mer spesifikke instruksjoner og være tydeligere koblet til læreplanens kompetansemål og vurderingssituasjoner.

Hent frem fellesdokumentet fra refleksjonsoppgaven og diskutér:

  • Er det store forskjeller mellom det utsnittet av norskfaget som kom frem i "Arbeid med novelle" og bildet av norskfaget som kom fram i fellesdokumentet i refleksjonsoppgaven?
  • Hva består de eventuelle forskjellene av?
  • Er eventuelle forskjeller knyttet til særlige utfordringer ved enkelte elevgrupper og rammebetingelser for øvrig?
  • Hvordan sammenfaller bildet av norskfaget som kommer frem i dokumentet deres med norskfaget slik det beskrives i læreplanen?