Bruk av pakken: Språkvansker

Dette er informasjon til dere som skal lede arbeidet med kompetanseutviklingspakken. Her vil dere finne oversikt over innholdet og beskrivelse av hva de ulike øktene handler om.

Målgruppe:

Lærere på 1.-4.trinn. Lærere på høyere trinn vil også kunne ha nytte av denne kompetanseutviklingspakken, for eksempel til bruk i tilpasset opplæring og/eller spesialundervisning.

Hvordan kompetansepakken er forankret i Kunnskapsløftet (LK06):

Utdrag fra Prinsipp for opplæringa i Kunnskapsløftet løfter fram hver elevs rett til opplæring som imøtekommer hans eller hennes behov, og som fremmer læring og utvikling.

«Opplæringa skal fremme allsidig utvikling hos elevane og utvikle kunnskapane og ferdigheitene deira. Fellesskolen skal ha ambisjonar på vegner av elevane, gi dei utfordringar og mål å strekkje seg mot. Samtidig skal skolen og lærebedrifta ta omsyn til at elevane har ulike føresetnader og ulik progresjon, slik at alle kan oppleve gleda ved å meistre og å nå måla sine.»

«Tilpassa opplæring innanfor fellesskapet er eit grunnleggjande element i fellesskolen. Opplæringa skal leggjast til rette slik at elevane skal kunne gi noko til fellesskapet og også kunne oppleve gleda ved å meistre og å nå måla sine. Alle elevar skal i arbeidet med faga få møte utfordringar som gir dei noko å strekkje seg mot, og som dei kan meistre på eiga hand eller saman med andre. Det gjeld også elevar med særlege vanskar eller særlege evner og talent på ulike område.»

De ulike øktene:

Det anbefales å starte med økt 1 og deretter jobbe seg kronologisk gjennom pakken. Det blir i den første økta lagt et teoretisk grunnlag som det er nyttig å ha med seg i det videre arbeidet med de andre øktene. I økt 2 får vi eksempler på kjennetegn på språkvansker, mens økt 3 gir innblikk i ulike kartleggingsverktøy. Økt 4 understreker viktigheten av tidlig innsats, og viser hvordan man kan jobbe forebyggende i begynneropplæringen. I økt 5 og 6 ser vi på digitale verktøy og arbeidsmåter som er nyttige for elever med språkvansker.

I slutten av hver økt gis det et oppdrag som skal gjennomføres før neste økt. Refleksjonsoppgavene i øktene skal bidra til den enkeltes refleksjon rundt egen praksis, og til utforskende samtaler i kollegiet.