Diskusjon i grupper med utgangspunkt i praksiseksemplene

Gå sammen i grupper. Diskuter følgende:

  • Hva kan dere gjøre for å sikre at elever og foresatte får god karriereveiledning før de søker videregående opplæring?

  • Hva kan dere gjøre for å forberede elever i innføringstilbud og deres foresatte før overgang til ordinært tilbud?  

  • Hva kan dere gjøre for å støtte nyankomne elever faglig og sosialt etter overgang til ordinære klasser?

  • Hvilke konkrete tiltak kan innføres for å sikre gode overganger for nyankomne elever?