Skolefritidsordningen som språkarena

Skolefritidsordningen (SFO) har en sentral rolle for barna i overgangen fra barnehagen til skolen. SFO er ofte barnas første møte med skolen og her leker de og videreutvikler vennskap med både gamle og nye venner. Det er nødvendig å se på overgangen som en prosess hvor barnet selv er en viktig bidragsyter og hvor skolen og SFO bør bygge på barnets egne erfaringer.

Det handler i stor grad om å ta vare på det kompetente barnet når det gjelder det sosiale og relasjonelle, men det bør også fokuseres på det faglige i denne sammenhengen. Barnets samlede språkkompetanse inkluderer både muntlige og skriftlige ferdigheter, noe som også bør løftes fram i SFO sitt møte med barnet. SFO er en viktig språkarena for barnet, der det i lek og samspill med andre barn utvikler sin egen språkkompetanse. Ansatte i skole og SFO har ansvar for å legge til rette slik at barna får overføre sin kompetanse i møtet med nye miljøer. Dette krever et godt samarbeid mellom institusjonene.

I fagteksten «SFO som arena for lesing, lek og vennskap i overgangen fra barnehage til skole» av Hilde Dehnæs Hogsnes løftes nettopp SFO sin rolle som språkarena og det å bygge videre på barnets erfaringer fram som sentrale faktorer for å skape sammenheng for barnet i overgangen. Hogsnes retter blant annet fokuset mot betydningen av bildeboka som grenseobjekt for barnet, samtidig som lekens rolle synligjøres i overgangsarbeidet.

Image
Faksimile av dokument

Fagteksten kan være et godt utgangspunkt for faglige diskusjoner om rollen til SFO i overgangen. Teksten retter seg særlig mot ansatte i SFO og skole, men er også relevant for barnehageansatte og ledere. Her er noen eksempler på spørsmål og påstander dere kan diskutere i personalet. Det kan være hensiktsmessig å tilpasse spørsmålene til lokale forhold slik at de oppleves mer relevante.

 

Forslag til refleksjonsspørsmål:  

 • Hvordan kan barn delta aktivt i overgangen?
 • Hva kan gode grensesobjekter i vår enhet være?
 • Hvordan skape gode rammer for samarbeid på tvers av institusjonene?
 • Hvordan kan SFO og skole fremme lekens vilkår i overgangen?
 • Hva kjennetegner et godt språkmiljø inne og ute? Og hvilken betydning har språkmiljøet for lek, vennskap, utvikling og læring?

 

Påstander:

 • Det er ikke nødvendig å fokusere på barns erfaringer for å skape en god overgang.
 • SFO er kun en arena for lek og moro for barnet.
 • Grenseobjekter har liten verdi i overgangsarbeidet.
 • Det er bedre å introdusere nye bøker for barna, de er ikke så opptatt av bøker de har lest før.
 • Lesing har liten verdi for barnets skriftspråkutvikling.
 • SFO bør fokusere på læringsaktiviteter som fremmer barns språkutvikling.