Bruk av pakken: Oppstart av arbeid med Språkløyper

Her er informasjon om “Oppstart av arbeidet med Språkløyper” til deg/dere som skal lede arbeidet. Denne økta er ment som et startpunkt før dere setter i gang med de andre kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper.

Målgruppe: 

“Startpakken” er rettet mot alle lærere og skoleledere som skal delta i utviklingsarbeidet.

Forberedelse:

For å kunne lede og styre tiden på best mulig måte er det viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringa på forhånd. Se informasjon under for å få oversikt over de ulike elementene dere skal arbeide med og hva som bør være klargjort før møtet.

Organisering:

Pakken består av ei økt, men det er mulig å dele den opp i flere økter dersom det er ønskelig. Det vil også kunne være hensiktsmessig å gjennomføre økta som del av en felles fagdag eller planleggingsdag.

Økta starter med språkløyperfilmen Å gi tilgang til språket for så å ta for seg hvordan utforskende samtaler kan bidra til å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet. Det er også satt av tid til kartlegging og analyse av egen praksis. Kartlegging av egen praksis har som funksjon å sette ord på eksisterende praksis og mulige utviklingsområder.

Det vil være en veksling mellom presentasjon av faglig innhold gjennom film og artikkellesing. Det er også sentralt å sette av nok tid til samtale, praktisk arbeid og diskusjon. Før en starter kan det være lurt å tenke gjennom hvordan en ønsker å organisere gruppearbeidet og hvem som skal delta på de ulike gruppene.  

 

Informasjon om gjennomføring av økta

Utforskende samtaler og kartlegging av egen praksis

Hensikten med denne delen er å bygge felles forståelse for hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. Målet er å få en felles forståelse av hvordan skolens ansatte kan utvikle kvaliteten på måten vi samarbeider og snakker sammen på.

Film 1 

Før dere ser filmen Å gi tilgang til språket kan dere gi de ansatte i oppdrag at de underveis i filmen skal se etter hva denne filmen ønsker å formidle.

Etter filmen: Samtal i par eller i mindre grupper:

 • Hva er filmens budskap, og hva tenker dere om dette budskapet?
 • Trekk fram noe fra filmen som du syns er spesielt viktig.

Bruk filmens tekst som støtte under samtalen. Etter samtalen kan dere gjerne løfte fram noen innspill i plenum.

Film 2 

I filmen Fra repeterende til utforskende samtaler møter vi en gruppe lærere som diskuterer skolens resultater fra nasjonale prøver, og det sentrale i denne filmen er hvordan disse lærerne snakker sammen. Underveis i filmen analyserer førsteamanuensis Kristin Helstad (UiO) samtalen, og hun peker på forskjeller mellom svak og sterk refleksjon. Det blir også presentert en ordsky med noen av de begrepen vi møter i filmen.

Før filmen: Studer ordskyen med begrepene og bruk gjerne noen minutter på å summe om hva dere forbinder med disse begrepene. Er noen av begrepene synonyme eller antonyme?

Etter filmen: 

 1. Individuell tenkeskriving (2 min)
  • Er det elementer i filmen du kjenner deg igjen i?  
 2. Samtale i mindre grupper (8 min)
  • ​​Del tanker fra filmen og tenkeskrivinga.
  • Hvordan forstår dere begrepene i ordskyen etter å ha sett filmen?

Praktisk arbeid med artikkelen 

Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Her skal dere gjennomføre et tekstseminar etter IGP-metoden (Individuelt-Gruppe-Plenum). Denne metoden innebærer at en først får reflektere over et tema på egen hånd, før så å gå sammen i grupper og teste og videreutvikle refleksjonene. Til slutt deles det gruppene har drøftet i plenum.

 1. Alle leser artikkelen individuelt ved å bruke vedlagte tabell underveis i lesinga (12 min). I den første kolonnen skriver du ned det artikkelen beskriver som god praksis. Marker i notatet de områdene du mener at dere er gode på, og de områdene dere kan utvikle. I den andre kolonnen skriver du den samtalepraksisen du ønsker skal kjennetegne din skole. 
 2. Gå sammen i grupper (13 min): Diskuter de ulike faktorene på god praksis som dere har kommet fram til individuelt. Bli enige om områder dere ønsker å utvikle og skriv dem på et eget ark.
 3. Plenum (5 min): Gruppene deler det de har kommet fram til i fellesskap. Ledelsen samler til slutt inn gruppearkene.

NB! Dersom oppstartsøkta ikke gjennomføres på en fagdag, men f.eks. på en 90-minutters fellestid, foreslår vi at arbeidet med artikkelen i stedet gjennomføres som et mellomarbeid eller forarbeid på f.eks team eller trinn.

Film 3 

Filmen Å utforske praksis viser hvordan de samme lærerne som var med i forrige film, støtter og utfordrer hverandre. Etter at filmen er vist, kan en diskutere følgende spørsmål:

 1. I hvilken grad har vi kultur for å utfordre hverandre på vår skole?
 2. Hvilke erfaringer har vi med å bruke ulike typer data på en kritisk og undersøkende måte? (Undervisningsopplegg, prøver, kartlegginger, elevtekster, oppgavebestillinger, arbeidsplaner osv.)

 

Kartlegging av egen og skolenes praksis

Kartlegging av praksis har som hensikt å sette i gang refleksjoner rundt eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa ved skolen. Dette er et viktig ledd i det å forankre arbeidet med Språkløyper i personalet. Kartleggingen kan også være en inngang til det å velge utviklingsområde/r skolen skal satse på i det videre arbeidet. 

Individuell utfylling av kartleggingsskjema (5 min): Spørsmålene ber deg ta stilling til hva du mener kjennetegner skolens lese- og skriveopplæringspraksis. Sett ring rundt tallet du mener er representativt. Svarene graderes fra 1 til 6, der 1 betyr i liten grad og 6 i stor grad.

Gruppediskusjon (25 min): Når kartleggingsskjemaet er utfylt individuelt, går dere i grupper på tre til fem personer. På gruppene går dere gjennom skjemaet og begrunner hvorfor dere har svart som dere har gjort. Det er ikke et mål å komme fram til en felles enighet, men at skolens praksis løftes fram og synliggjøres gjennom diskusjonene. På grunnlag av diskusjonene formulerer dere tre områder knyttet til lesing og skriving som dere mener det er viktig for skolen å videreutvikle. Forslagene til utviklingsområder skrives på tre post-it-lapper.

Oppsummering i plenum (10 min): Gruppene deler det de har skrevet på lappene. Hvilke satsningsområder utpeker seg i kollegiet, og hvordan skal disse prioriteres i det videre arbeidet? Her må hver enkelt skole avgjøre hvordan arbeidet med Språkløyper skal integreres i skolens øvrige satsingsområder og møteplaner. Dersom ledergruppa allerede har lagt en plan for hvilken pakke de ønsker å starte med, kan skoleledelsen ta med kartlegging av egen praksis inn i det videre planleggingsarbeidet. 

 

Følgende dokument må kopieres opp før økta: 

Artikkel:

Kartleggingsskjemaet:

 

Leseskjemaet kan eventuelt fylles ut digitalt om det er noen som ønsker det.

Følgende utstyr trengs i økta:

 • Post-it-lapper
 • Penner eller blyanter

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper:

Før du eller dere som skal lede arbeidet med Språkløyper starter opp med Startpakken må dere sette dere grundig inn i Slik bruker du Språkløyper. Denne ressursen er presentert under Eiere og ledelse.

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofesta. Tida som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du eller dere som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpassinger. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppa.

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor at dere gjennomfører ca. ei økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en best mulig måte, når opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelinga skal skje.

Før dere går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort mellom samlingene. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelinga i forkant av ei ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delinga skal foregå. Det bør settes av minst 60 minutter til gjennomgang av ei ny økt, og 30-60 minutter til samlinger for erfaringsdeling.

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdragene. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.

Lykke til!