Bruk av pakken: Å arbeide med språk og vokabular

Her er informasjon om “Å arbeide med språk og vokabular” til deg/de som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakka: 

Denne pakken er laget av Hege Rangnes, doktorgradsstipendiat og Marit Aasen, universitetslektor ved Lesesenteret, UIS. Takk til elever og lærere ved Lunde skole og Kvernevik skole som har åpnet klasserommene sine for oss. 

 

Forarbeid: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organisering på forhånd. Det vil da være lettere å styre tida og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se mer informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor. 

 

Målgruppe:  

“Å arbeide med språk og vokabular” retter seg mot alle lærarar som underviser på barnetrinnet. 

 

Organisering: 

Pakken består av i alt 8 økter. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd.  

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Hva er språk, og hvordan lærer vi språk? 

I denne første økta er målet at lærerne reflekterer over egen undervisning. Et sentralt poeng i økta er skillet mellom et systematisk og funksjonelt syn på språk. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Mobiltelefon 

Følgene dokument må skrives ut før økta: 

 • Vedlegg «plakater» (kun ett eksemplar) 
 • Vedlegg «observasjonsskjema» (til alle) 

 

Økt 2 - Klasseromsdialogen 

Den andre økta handler om hvordan iscenesette språkstimulerende klasseromsdialoger.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 

Følgene dokument kan skrives ut før økta: 

 • Et eksemplar av hver av fagtekstene som ligger vedlagt i siste øktelement. 

 

Økt 3 – Tekstseminar 

Den tredje økta er en videre fordypning i teori om klasseromsdialogen  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Fagteksten de har lest 

Følgene dokument som må kopieres opp før økta: 

 • Vedleggene «Rollebeskrivelser» 

 

Økt 4 - Sammenheng mellom vokabular og leseforståelse 

Målet med den fjerde økta er å forstå hvorfor det er viktig å arbeide med vokabular i leseopplæringa.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Mobiltelefon 

 

Økt 5 – Å velge ut nyttige ord fra en tekst 

Ved å arbeide med den femte økta vil lærerne få verktøy til å velge ut nyttige ord fra tekst.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker: penner i tre ulike farger 

 

Økt 6 – Lærersamarbeid 

I den sjette økta blir det presentert et eksempel på hvordan dere kan legge til rette for at elevene får møte ord i flere kontekster.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 

 

Økt 7 – Prinsipp for vokabularinstruksjon 

Målet med den syvende økt er å bli kjent med prinsipp for god vokabularinstruksjon. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 

Følgene dokument må kopieres opp før økta: 

 • Vedlegget «Noteringsark» til refleksjonsoppgaver 
 • Vedlegget «Observasjonsskjema» for utprøving i praksis 
 • Vedlegget «Eksempel på måter å arbeide med tekst» 

 

Økt 8 – Word Generation 

I åttende og siste økt blir vi kjent med vokabularprogrammet Word generation, og hvordan man kan arbeide med det i en norsk kontekst.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppene. 

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i eigen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor omtrent en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, i hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra oppdraget som er gjort. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av ei ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av omtrent 60 minutt til gjennomgang av en ny økt. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». 

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.