Vurdering og oppfølging: Veien videre

Samarbeid trinnvis og oppsummer i pleum:

Lag en oversikt over prøver skolen bruker utover de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing, og diskuter:   

  • Hvorfor brukes disse prøvene? 

  • Gir prøvene utvidet informasjon om elevenes leseferdigheter? 

  • Er det behov for å supplere med andre kartleggingsprøver? 

 

Diskuter skolens rutiner for å følge opp elever med resultater under bekymringsgrensene: 

  • Hva gjøres på elevnivå? 

  • Hva gjøres på klassenivå? 

  • Hva gjøres på skolenivå? 

Lag gjerne en oversikt over hva som gjøres på ulike nivå, hvem som har ansvaret og hvem som skal kontaktes osv.