Stabel med fargede bokstaklosser foran tavle

Språkvansker

Barn med språkvansker er like forskjellige som alle andre barn, og deres språklige utfordringer kommer til uttrykk på ulike måter.

Forskning viser at det er sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker, og at utfordringene starter allerede tidlig i barnehagealderen. Forskning viser også at barn med språkvansker har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at vi oppdager dem og setter inn tiltak så tidlig som mulig.

Målet med kompetanseutviklingspakken er å styrke det daglige arbeidet med språklæring.

Gjennom arbeid med Språkvanskepakken får barnehagepersonalet

 • økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kan komme til uttrykk
 • erfaringer med dynamiske arbeidsformer
 • erfaring med hvordan de kan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker

 

Takk til Liv Nese (Emmaus barnehage) og Marit Aronsen (Kverneland barnehage) for kritisk lesing av fagtekster, refleksjonsoppgaver og oppdrag. Vi vil også takke Greta Strand og Ingunn Kristoffersen (Ulset barnehage), Astrid Kamøy og Anikken Espelid (Hordvik barnehage). En spesiell takk til statsminister Erna Solberg for en flott hilsen til personalet i barnehager. Språkvanskepakken er utviklet i samarbeid med Statped.

Image
Illustrasjon av to barn som sitter tett. Det ene sier "Vi hører sammen". Det andre forstår ikke.

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ni økter:

Språkvansker:

 • Hva er språkvansker?
 • Medfødte forutsetninger
 • Grammatikk og ordforråd
 • Språklydvansker

Dynamiske arbeidsformer:

 • Refleksjon og vurdering av egen praksis
 • Observasjon
 • Tidlig identifikasjon

Språklig deltakelse:

 • Pragmatikk - bruk av språk
 • Videreføring

 

Faglige bidrag: Kirsten M. Bjerkan, Statped., Margaret Klepstad Færevaag, Lesesenteret, Hilde Lowell Gunnerud, Lesesenteret,  Åse Kari Hansen Wagner, Lesesenteret. Pakkeansvarlige: Linda Refvik, Elisabeth Rege Filbrandt, begge Lesesenteret.

Hva er språkvansker?

I denne økten skal dere se nærmere på hva språkvansker er og hvordan språkvansker kan komme til uttrykk.

48 min

Vurdering av praksis

I denne økten skal dere reflektere over og vurdere egen praksis i barnehagen.

61 min

Grammatikk og ordforråd

I denne økten skal dere se på hvordan vansker med grammatikk og ordforråd kan komme til uttrykk og få erfaring med å observere barns måte å ytre seg på.

67 min

Pragmatikk

I denne økten skal dere se på hva pragmatikk er og hvilke kommunikasjonsferdigheter som kreves for å kunne mestre å bruke språket.

57 min

Tidlige tegn på mulige lese- og skrivevansker

I denne økten skal dere se på viktigheten av tidlig identifikasjon og innsats for å kunne forebygge senere lese- og skrivevansker.

56 min

Videreføring

I denne økten skal dere ta et tilbakeblikk for å se om det har skjedd en endring av barnehagens praksis og hvordan dere kan videreføre arbeidet.

65 min