Jente som ser på data og snakker inn i mikrofon på headset

Tale-til-tekst

Tale-til-tekst-programmer er verdifulle verktøy for elever som har dysleksi eller motoriske utfordringer. I denne pakken får du en presentasjon av hva tale-til-tekst er, og hvordan det kan tas i bruk i klasserommet.

Det er særlig to formål med å introdusere et tekst-til-tale-verktøy i klasseundervisning: Det ene er å gjøre det tilgjengelig for alle. Det andre er å alminneliggjøre verktøyet, og på den måten gjøre situasjonen lettere for dem som trenger å bruke det i alle sammenhenger.  

Programmene er nå blitt så gode at de kan brukes til å produsere lengre tekster. For en del elever som har dysleksi eller motoriske utfordringer, vil det å kunne diktere tekst derfor være et alternativ til det å skrive for hånd eller på tastatur. Elever med dysleksi opplever at utfordringene de har med å stave, forsvinner når de bruker slike programmer.
Samtidig dukker det opp nye utfordringer: Teksten må planlegges grundig, uttalen må være tydelig, tegn må dikteres eller skrives med tastatur, og man må kontrollere om maskinen har oppfattet diktert tekst korrekt. Brukerne av tale-til-tekst har derfor et stort behov for opplæring. Denne pakken inneholder et forslag til et slikt opplæringsprogram.

I denne pakken finner du fire økter som tar for seg ulike sider av tale-til-tekst i klasserommet:

  1. Økt 1 gir en presentasjon av hva tale-til-tekst er  
  1. Økt 2 gir en innføring i teknologien og hvilke krav som stilles til brukerne  
  1. Økt 3 er et forslag hvordan tale-til-tekst kan brukes i en klasse eller en gruppe 
  1. Økt 4 er et grundig kursopplegg for elever som har spesielt behov for å bruke tale-til-tekst til mye av sin tekstproduksjon.  

Økt 1–3 er beregnet på alle lærere.
Økt 4 er beregnet på
lærere, logopeder, spesialpedagoger eller andre som skal gi et lengre kurs i verktøyet til de elevene som trenger det. 

Elevene trenger hodetelefon med mikrofon, og tilgang til programmer med tale-til-tekst- og tekst-til-tale-funksjon. 

Tale-til-tekst finnes bare for bokmål.

 

 

  • Hvem har nytte av å bruke tale-til-tekst i tekstproduksjon? 
  • Hvordan virker tale-til-tekst-teknologi? 
  • Hvordan lære opp elever til å bruke denne teknologien? Hva er utfordrende? 
  • Hvordan innpasse bruk av tale-til-tekst i skriveopplæringen? 
  • Hvordan gjøre elevene til selvstendige brukere av tale-til-tekst og skape et klasserom med aksept for at noen bruker verktøyet. 

Pakken er laget av:

Margunn Mossige, UiS 

June Halsne Bjørheim, PPT Midt-Ryfylke

Kathrine Johansen Riska, Kyrkjevollen skole, Sandnes kommune 

Silje Kaldestad Maudal, Kyrkjevollen skole, Sandnes kommune 

Marit Hjorthaug Andersen, PPT Midt-Ryfylke

Undervisningsopplegget bygger på opplegg utarbeidet av Annemette Stoklund og Birgitte Hougaard Bønding, Kompetencecenter for læsning, Århus, og dels på sjangerpedagogikk (Horverak m.fl., 2019).  

Teknisk ansvarlig: Tim Levang, tegninger og produksjon 

Introduksjon

Målet med økta er å gi en innføring i bruk av tale-til-tekst-teknologi for å produsere lengre tekster.

I denne økta presenteres tale-til-tekst-teknologi; selve teknologien, hvordan den kan brukes, hvem som kan ha spesielt nytte av å bruke den og hvordan læringsmiljøet bør være for at teknologien skal kunne brukes.

42 min

Øve på å bruke skriveteknologi

Målet med økta er å styrke lærernes kompetanse i å veilede elever i øving og bruk av tale-til-tekst-teknologien.

I denne økta presenteres bruken av det teknologiske verktøyet steg for steg. Økta viser hvordan læreren instruerer elevene til å diktere, lytte og gjøre rettelser i skrevet tekst. Læreren skal modellere og sørge for at elevene lykkes og motiveres.

Læreren må ha datamaskin med tale-til-tekst-funksjon tilgjengelig hele økta, samt tekst-til-tale og ordforslagsfunksjon eller stavekontroll.

43 min

Produksjon av sammenhengende tekst ved hjelp av sjangerpedagogikk og tale-til-tekst

Formålet med økta er å gi en innføring i hvordan lærer kan integrere tale-til-tekst i skriveopplæringen i klassen og skape et klassemiljø med aksept for at noen bruker verktøyet.
Økta viser hvordan tale-til-tekst-teknologi kan introduseres i en skrivesituasjon i klasserommet. Elever med lese- og skrivevansker trenger mer støtte enn det digitale skriveverktøyet. Et eksempel på en måte å gjøre det på, er å kombinere innføringen av tale-til-tekst med l Sirkelen for undervisning og læring.

Tale-til-tekst kan brukes i tekstproduksjon i alle fag fag og i ulike sjangre. Undervisningen i denne økta er knyttet til en enkel fortelling i norskfaget og er kun ment som et tips. Uansett kan det i starten være lurt å ikke legge listen for høyt.

63 min

Kurs for elever som har stor nytte av tale-til-tekst

Målet med økta er at elever med omfattende stavevansker eller andre med behov for å bruke tale-til-tekst skal settes i stand til selvstendig å produsere tekst.

Å bruke tale-til-tekst krever god kjennskap til teknologien som skal brukes og rutiner for å bruke den. Det er nødvendig med god instruksjon i dette, øvelse under veiledning og innarbeiding av vaner. I denne økta presenteres en «kurspakke» med ni leksjoner for nettopp det.

Kurset bygger på et kurs laget for forskningsprosjektet Text Performers. Dette kurset er utarbeidet av Annemette Stoklund og Birgitte Hougaard Bønding fra Kompetansecenteret i læsning i Århus i Danmark, og brukt av svenske og norske lærere.

43 min