Elev ser opp, og ser ut som hun tenker mens hun holder en penn og har en oppslått skrivebok foran seg
By Språkløyper
29/06/2021

Hva er Språkløyper?

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet, som skal foregå i perioden 2016 til og med 2019.

Strategien gjelder både barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole, og er slik sett unik i norsk sammenheng. I barnehage er målgruppen hele personalet, i skole er den lærere i alle fag.

Virkemidler

Språkløyper har tre virkemidler for å oppnå målsetningen om å bedre barns språk, lesing og skriving:

1. Gratis, nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i den enkelte skole og barnehage.

2. Gratis oppstartsamlinger for personell i barnehager og skoler som skal bruke disse.

3. Muligheten til å bli språkkommune, som blant annet gir støtte til lokalt utviklingsarbeid.

Lesesenteret har sammen med Skrivesenteret ansvaret for å drive Språkløyper og produsere det faglige innholdet i kompetanseutviklingspakkene, som ligger her på nettsiden sprakloyper.no. Det hentes også inn kompetanse fra andre nasjonale sentreStatped og andre.

Oppbygning og innhold

Kompetanseutviklingspakkene skal brukes til felles, profesjonell kompetanseutvikling på den enkelte arbeidsplass, og ledes lokalt av ledere og ressurspersoner. Hver slik pakke består av mellom fire og ti økter på 40-60 minutter som brukes med ca fire ukers mellomrom.

I hver økt finnes det fagstoff i form av filmer eller tekster og varierte oppgaver for personalet. Mellom øktene skal personalet prøve ut noe av det som er presentert og dele erfaringer først i neste økt. I hver økt blir det angitt tid og arbeidsmåter, så det er mulig å lede arbeidet med kompetanseutviklingen uten kompetanse når det gjelder språk, lesing eller skriving. 

I løpet av 2018 skal det finnes over 60 kompetanseutviklingspakker med ulike tema å velge mellom. Dette gjør det mulig å skreddersy utviklingsarbeidet til den enkelte barnehage og skole og gjerne også mindre grupper på skolene; for eksempel de som arbeider med begynneropplæring eller lærere i yrkesfaglige studieprogram.

Fokusgrupper

Strategien gjelder alle barn, men har fem grupper som får ekstra oppmerksomhet:

Minoritetsspråklige, gutter, barn med språkvansker, elever med lese- og skrivevansker og elever med stort læringspotensial.

Oppstartsamlinger

Hver vår i perioden strategien foregår, arrangeres oppstartsamlinger for å informere og inspirere de som skal lede samlingene.

I 2018 blir oppstartsamlingene for barnehage, barnetrinn og ungdomstrinn/videregående arrangert ni steder i Norge i april.

I fjor deltok over 1500 personer på sju slike regionale samlinger.

Overgang barnehage-skole

I tillegg er overgangen mellom barnehage og skole viet en egen kompetanseutviklingspakke. Denne er tenkt brukt i kommunene, i samlinger for de som arbeider med de eldste i barnehagen og de yngste i skolene.

For ledere og ressurspersoner i kommuner som jobber med overgangen fra barnehage til skole arrangeres det også overgangssamlinger om høsten, rundt november. Invitasjon til alle oppstartsamlinger sendes kommuner og fylkeskommuner.

Språkkommune

Norske kommuner og fylkeskommuner kan i tillegg søke om å bli språkkommune. Kriteriet for å bli språkkommune er å ha utfordringer innen språk, lesing og/eller skriving. De utvalgte kommunene får økonomisk tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lærende nettverk, samt veiledning og støtte av Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret og Skrivesenteret, gjennom halvannet år.

55 kommuner og fylkeskommuner har til nå fått tildelt denne statusen gjennom de to første søknadsrundene.

I løpet av vinteren kan nye kommuner søke om å bli språkkommune. Mer informasjon om dette finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider, og søknadsfrist er 1.mars.

NB: Man trenger imidlertid ikke være fra en språkkommune for å bruke Språkløyper-ressursene eller delta på oppstartsamling.

Bakgrunn og mandat

Språkløyper-strategien er resultat av en grundig politisk prosess. Her finner du de offsielle dokumentene som ligger til grunn for strategien:

Les også:

Vanlige spørsmål og svar om Språkløyper Her svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene om Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019.

In English: The National Strategy for Language, Reading and Writing 2016–2019 This is a national strategy with the ambitious aim of improving the language and literacy competency of Norwegian children and pupils.

Til rektor/styringsgruppe: Slik bruker du Språkløyper Kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper skal vere ei støtte til å drive lokalt utviklingsarbeid, og skal bidra til lokale læringsprosessar.