Modell med lærer og tre elever i midten, og områdene elev, lærer og tekst rundt.

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Denne språkløyperpakken handler om vilkår som må være til stede for at elevene skal engasjere seg i læringsarbeidet på skolen. Studier viser at elevenes engasjement for skole og fag faller i løpet av skoleløpet - spesielt i perioden fra mellomtrinnet og inn i ungdomsskolen. For å motvirke denne trenden trenger vi kunnskap om hva som motiverer elevene til å engasjere seg, og kunnskap om hvordan vi kan ta grep som kan bidra til økt elevengasjement.

Elevens engasjement påvirkes i stor grad av undervisningen og læringsmiljøet i klassen. I denne pakken har vi har et spesielt fokus på elevenes arbeid med tekster. Tekstlesing er en sentral aktivitet i de fleste fag – og det å kunne lese en tekst med god leseforståelse er viktig for elevenes utbytte av undervisningen. Engasjert lesing fører både til at elevene får bedre læringsutbytte i arbeidet med hver enkelt tekst, og til en bedre leseutvikling på sikt. I øktene i språkløyperpakken fokuserer vi på hva eleven trenger for å bli engasjert i læring og lesing, hva som gjør tekster engasjerende, og hva du som lærer kan gjøre for å fremme engasjert lesing.

Image
Modell med lærer og tre elever i midten, og områdene elev, lærer og tekst rundt.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er det å være engasjert?

  • Hvordan kan vi da legge til rette for engasjement?

  • Hva trenger eleven for å bli engasjert i læring og lesing?

  • Hva gjør tekster engasjerende?

  • Hvordan skape engasjement i tekstarbeid?

  • Hva kan du som lærer gjøre for å fremme engasjert lesing?

  • Hvordan kan vi hjelpe elevene til å kople seg på tekstarbeid og forholde seg aktivt til teksten?

  • Hvilke vilkår må være til stede for at elevene skal involvere seg i arbeidet med tekster?

 

Pakken er utviklet av:

Hovedansvarlige: Oddny Judith Solheim, Bente Rigmor Walgermo, Aslaug Fodstad Gourvennec, Johanne Ur Sæbø

Andre bidragsytere: Monica Gundersen Mitchell, Miriam Emilie Choi-Natvik, Vibeke Rønneberg, Marit Aasen, Julie Arntzen, Per Henning Uppstad, Aline Alves-Wold, Hildegunn Støle, Margrethe Sønneland, Inga Kjerstin Birkedal. 

Introduksjon

Denne økta er en introduksjon til Språkløyperpakken om engasjement i leseundervisningen. Økta kan gjerne gjennomføres i sammenheng med den neste, altså elevøkta.

3 min

MELLOMARBEID

Mellomarbeidet består i å dele erfaringer fra praksisoppdraget.

30 min

MELLOMARBEID

Denne økta handler om å dele erfaringer fra praksisoppdraget, og knytte dem til begrepene relevans, autonomi, tilhørighet og mestring.

30 min

MELLOMARBEID

Denne økta handler om å dele erfaringene fra praksisoppdraget, og i tillegg legges det opp til å se framover – hvordan kollegiet kan opprettholdet fokus på engasjement i undervisningen.

30 min